Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Rozdzia? 2

Organy Uniwersytetu i ich kompetencje


§ 6

 1. Organami kolegialnymi Uniwersytetu s?: senat i rady wydzia?ów.
 2. Organami jednoosobowymi Uniwersytetu s?: rektor i dziekani.
 3. Organami wyborczymi w Uniwersytecie s? kolegia elektorów.


§ 7

 1. Kadencja organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu trwa 3 lata. Kadencja rozpoczyna si? z dniem 1 wrze?nia roku wyborów i ko?czy si? z dniem 31 sierpnia.
 2. Czas trwania mandatu studentów w organach kolegialnych wynosi 1 rok i rozpoczyna si? 1 grudnia, a ko?czy 30 listopada nast?pnego roku.


§ 8

 1. W sk?ad senatu wchodz?:
   1) rektor jako przewodnicz?cy,
   2) prorektorzy,
   3) dziekani wydzia?ów,
   4) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadaj?cych stopie? doktora habilitowanego, wybrani przez zgromadzenia wyborcze na wydzia?ach – w liczbie 12 osób,
   5)  przedstawiciele pozosta?ych nauczycieli akademickich – w liczbie 13 osób,
   6)  przedstawiciele samorz?du studenckiego – w liczbie 6 osób,
   7)  przedstawiciele pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi, wybrani przez zgromadzenie wyborcze – w liczbie 4 osób,
   8)  dyrektor Biblioteki G?ównej.
 2. W posiedzeniach senatu bior? udzia? z g?osem doradczym:
   1) dyrektor administracyjny,
   2) kwestor,
   3) redaktor naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu,
   4) przedstawiciele zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w Uniwersytecie, po jednym z ka?dego zwi?zku.
 3. Je?li wymaga tego przedmiot obrad w posiedzeniach senatu mog? bra? udzia? z g?osem doradczym równie? osoby zaproszone przez rektora.
 4. Tryb wyboru przedstawicieli wymienionych w ust. 1, pkt 4-7, okre?la     ordynacja wyborcza stanowi?ca za??cznik nr 1 do statutu.


§ 9

 1. Posiedzenia senatu zwo?uje i przewodniczy im rektor. Zawiadomienie cz?onków senatu o posiedzeniu powinno nast?pi? najpó?niej na 7 dni przed terminem jego odbycia.
 2. Rektor jest obowi?zany zwo?a? posiedzenie co najmniej raz na 2 miesi?ce, z wyj?tkiem okresu wakacji letnich, a tak?e na ??danie co najmniej 1/5 liczby cz?onków senatu. Zwo?anie posiedzenia nadzwyczajnego powinno nast?pi? w terminie 3 dni od dnia zg?oszenia wniosku.


§ 10

 1. Oprócz kompetencji okre?lonych w ustawie, do senatu nale?y:
   1) podejmowanie uchwa? w sprawie tworzenia, przekszta?cania lub zniesienia ogólnouczelnianych, mi?dzywydzia?owych i pozawydzia?owych jednostek organizacyjnych,
   2) wyra?anie opinii w sprawie obsady stanowisk kierowniczych w mi?dzywydzia?owych jednostkach organizacyjnych,
   3) wyra?anie zgody na nabycie lub zbycie:
     a) nieruchomo?ci bez wzgl?du na warto??, 
     b) sprz?tu, aparatury lub innego mienia ruchomego o cenie jednostkowej powy?ej 100-krotnej najni?szej warto?ci ustalonej w Uniwersytecie dla ?rodka trwa?ego amortyzowanego w czasie,
     c) mienia przy jednorazowej transakcji o ??cznej warto?ci powy?ej 200-krotnej najni?szej warto?ci ustalonej w Uniwersytecie dla ?rodka trwa?ego amortyzowanego w czasie,
   4) wyra?anie zgody na przyj?cie darowizny, spadku lub zapisu o warto?ci przekraczaj?cej 200-krotnie najni?sz? warto?? ustalon? w Uniwersytecie      dla ?rodka trwa?ego amortyzowanego w czasie,
   5) ustalanie za?o?e? planu rzeczowo-finansowego,
   6) stanowienie o utworzeniu w?asnego funduszu stypendialnego i zasadach przyznawania pracownikom i studentom pomocy z tego funduszu,
   7) ustalenie liczby stanowisk profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego,
   8) wybór komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich,
   9) wyra?anie zgody na rozwi?zanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim zatrudnionym w jednostce mi?dzywydzia?owej     na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy,
   10) powo?ywanie uczelnianej komisji rekrutacyjnej ds. przyj?? na studia oraz ustalanie limitu naboru w uczelni,
   11) tworzenie i znoszenie specjalno?ci studiów na poszczególnych kierunkach.
  Senat ponadto:
   12) pe?ni funkcj? mediacyjn? w sytuacjach konfliktowych,
   13) stanowi forum dla wypowiadania opinii nurtuj?cych spo?eczno?? akademick? oraz reprezentuje stanowisko tej spo?eczno?ci na zewn?trz.
 2. Senat mo?e dokonywa? okresowej oceny wydzia?ów oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz przedstawia? oceny i wnioski rektorowi, dziekanom i kierownikom jednostek.
 3. Rektor mo?e zwróci? si? do senatu o opini? w ka?dej sprawie, któr? uzna za wa?n? ze wzgl?du na dobro Uniwersytetu.

§ 11

 1. Uchwa?y senatu zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci co najmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków, chyba ?e przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Uchwa?y senatu wymagaj? odpowiedniej formy i zapisu w rejestrze uchwa?.
 3. Opinie senatu s? rejestrowane w protokole z posiedzenia.

§ 12

 1. Senat powo?uje komisje sta?e, a w razie potrzeby równie? dora?ne, oraz ustala zakres i kierunki ich dzia?ania.
 2. Komisje s? organami pomocniczymi senatu, co oznacza, ?e na zlecenie senatu lub z w?asnej inicjatywy badaj? problemy w zakresie swojej w?a?ciwo?ci przedmiotowej i przedstawiaj? senatowi wnioski, stanowiska lub opinie.
 3. Do komisji senackich mog? by? powo?ane osoby spoza senatu, b?d?ce  pracownikami Uniwersytetu. 
 4. Kadencja komisji ko?czy si? razem z kadencj? senatu.


§ 13

 1. Rektor kieruje dzia?alno?ci? Uniwersytetu i reprezentuje go na zewn?trz. Rektor jest prze?o?onym pracowników i studentów.
 2. Zast?pcami rektora s? prorektorzy w liczbie 5.
 3. Rektor dokonuje podzia?u kompetencji pomi?dzy prorektorów.
 4. Rektor sprawuj?c nadzór nad administracj? i gospodark? Uniwersytetu, zarz?dza kontrole w tym zakresie oraz mo?e ??da? wyja?nie? od pracowników i studentów w ka?dej sprawie.
 5. W celu realizacji bie??cych zada? i prawid?owego funkcjonowania Uniwersytetu rektor organizuje wykonanie uchwa? senatu oraz wydaje decyzje i zarz?dzenia.
 6. Rektor dba o przestrzeganie prawa oraz bezpiecze?stwo i porz?dek na terenie uczelni.
 7. Tryb wyboru rektora i prorektorów okre?la ordynacja wyborcza stanowi?ca za??cznik nr 1 do statutu.


§ 14

 1. W sk?ad rady wydzia?u wchodz?:
   1) dziekan jako przewodnicz?cy,
   2) prodziekani,
   3) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziale,
   4)przedstawiciele:
    a) pozosta?ych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, wybrani przez zgromadzenie wyborcze tych osób,
    b) samorz?du studenckiego wydzia?u,
    c) pracowników uczelni zatrudnionych na wydziale nie b?d?cych nauczycielami akademickimi, wybrani przez zgromadzenie wyborcze tych osób.
 2. Liczb? cz?onków rady wydzia?u, z rozdzieleniem na poszczególne grupy, o których mowa w ust. 1, okre?la wydzia?owa komisja wyborcza z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych zasad:
   1) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, lub maj?cych stopie? doktora habilitowanego stanowi 60 % cz?onków rady wydzia?u,
   2) liczba przedstawicieli pozosta?ych nauczycieli akademickich stanowi do 20 % cz?onków rady wydzia?u,
   3) liczba przedstawicieli samorz?du studenckiego wydzia?u stanowi do 12 % cz?onków rady wydzia?u,
   4) liczba przedstawicieli pracowników uczelni zatrudnionych na wydziale, nie b?d?cych nauczycielami akademickimi, stanowi do 8 % cz?onków rady wydzia?u.
 3. Je?li liczba nauczycieli akademickich wymienionych w ust. 1, pkt 3 przekracza 30 osób, rada wydzia?u mo?e uchwali?, ?e w jej sk?ad wchodzi ustalona przez ni? liczba wybranych przedstawicieli tej grupy.
 4. W posiedzeniach rady wydzia?u uczestnicz? z g?osem doradczym przedstawiciele zwi?zków zawodowych, których statutowa jednostka dzia?a na wydziale, po jednym z ka?dego zwi?zku.
 5. W posiedzeniach rady wydzia?u mog? uczestniczy? z g?osem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale przed przej?ciem na emerytur? na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego.
 6. Ze wzgl?du na przedmiot obrad w posiedzeniach rady wydzia?u mog? bra? udzia? z g?osem doradczym równie? inne osoby zaproszone przez dziekana.
 7. Tryb wyboru przedstawicieli wymienionych w ust. 1, pkt 3 i 4, okre?la ordynacja wyborcza stanowi?ca za??cznik nr 1 do statutu.

§ 15

 1. Rada wydzia?u ma obowi?zek zapewni? prawid?owy przebieg i odpowiedni poziom nauczania oraz w?a?ciwy rozwój dyscyplin naukowych reprezentowanych przez wydzia?.
 2. Oprócz kompetencji okre?lonych w ustawie, do rady wydzia?u nale?y:
   1) opiniowanie wniosków dziekana w sprawie tworzenia, przekszta?cania lub znoszenia jednostek organizacyjnych wydzia?u,
   2) opiniowanie wniosków odpowiedniej rady jednostki organizacyjnej, przedstawiaj?cych kandydatów na stanowiska dyrektorów instytutów, kierowników katedr, zak?adów i klinik oraz w sprawach ich odwo?ania,
   3) wysuwanie wniosków do rektora dotycz?cych obsady stanowisk kierowniczych w jednostkach organizacyjnych wydzia?u nie posiadaj?cych statutowo rady,
   4) proponowanie sk?adu wydzia?owej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich,
   5) ustalanie zasad, na podstawie których studenci mog? studiowa? wg indywidualnego planu i programu studiów,
   6) dokonywanie okresowej oceny jednostek prowadz?cych dzia?alno?? dydaktyczn? i do?wiadczaln? na rzecz wydzia?u, przedstawianie ocen i wniosków kierownikom tych jednostek i rektorowi,
   7) powo?ywanie wydzia?owych komisji rekrutacyjnych ds. przyj?? na studia,
   8) wyra?anie zgody na rozwi?zanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy,
   9) przedstawianie senatowi wniosków w sprawie perspektyw rozwoju wydzia?u.


§ 16

W sprawie organizacji pracy rady wydzia?u maj? odpowiednie zastosowanie § 10 ust. 2, § 11 i § 12.

§ 17

 1. Dziekan kieruje wydzia?em i reprezentuje go na zewn?trz. Dziekan jest prze?o?onym pracowników i studentów wydzia?u.
 2. Zast?pcami dziekana s? prodziekani w liczbie od 1 do 4, odpowiednio na poszczególnych wydzia?ach.
 3. Dziekan dokonuje podzia?u kompetencji pomi?dzy prodziekanów.
 4. Dziekan sprawuje nadzór nad dzia?alno?ci? jednostek organizacyjnych wydzia?u i w ramach kontroli tych jednostek mo?e za??da? wyja?nie? od pracowników i studentów.
 5. W celu realizacji bie??cych zada? i prawid?owego funkcjonowania wydzia?u, dziekan nadzoruje wykonanie uchwa? rady wydzia?u oraz wydaje decyzje i zarz?dzenia.
 6. Ponadto dziekan:
   1) jest odpowiedzialny za przygotowanie planu rzeczowo-finansowego wydzia?u,
   2) organizuje opracowanie planu bada? naukowych,
   3) kontroluje wykonanie planu zaj?? dydaktycznych,
   4) przygotowuje prognozy rozwoju wydzia?u oraz projekty zmian struktury organizacyjnej na wydziale, po zasi?gni?ciu opinii odpowiedniej rady,
   5) organizuje wspó?prac? z innymi jednostkami Uniwersytetu w zakresie interdyscyplinarnych programów dydaktycznych oraz z placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
   6) przedstawia rektorowi kandydatów na stanowiska dyrektorów instytutów, kierowników katedr, zak?adów i klinik, na wniosek odpowiedniej rady jednostki, zaopiniowany przez rad? wydzia?u,
   7) sprawuje nadzór nad gospodark? ?rodkami finansowymi wydzia?u oraz nad prawid?owym gospodarowaniem mieniem stanowi?cym wyposa?enie     wydzia?u,
   8) przedstawia rektorowi wnioski w sprawach pracowniczych,
   9) sprawuje nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  na wydziale.
 7. Tryb wyboru dziekana i prodziekanów okre?la ordynacja wyborcza stanowi?ca za??cznik nr 1 do statutu.


§ 18

 1. Osoby pe?ni?ce funkcje organów jednoosobowych i wybrane w sk?ad organów kolegialnych s? zobowi?zane do sk?adania swoim wyborcom informacji ze swej dzia?alno?ci.
 2. Mandat cz?onka organu kolegialnego oraz osoby sprawuj?cej funkcj? organu jednoosobowego wygasa w razie:
   1) ?mierci tej osoby,
   2) rozwi?zania lub wyga?ni?cia stosunku pracy,
   3) ukarania kar? dyscyplinarn? wymienion? w art. 127 ust. 1, pkt 4 ustawy,
   4) ukarania za przest?pstwo,
       5) zrzeczenia si? mandatu.
 3. Mandat studenta wygasa przed up?ywem czasu jego trwania w razie:
       1) skre?lenia z listy studentów,
       2) ukarania za przest?pstwo,
       3) ukaranie kar? dyscyplinarn? wymienion? w art. 163 ustawy o szkolnictwie wy?szym.


§ 19

 1. W przypadku zaprzestania pe?nienia funkcji przez rektora przed up?ywem kadencji, prorektor – pierwszy zast?pca rektora organizuje w ci?gu miesi?ca wybory uzupe?niaj?ce na pozosta?y okres kadencji. W przypadku zaprzestania pe?nienia funkcji przez prorektora, przepis stosuje si? odpowiednio.
 2. W przypadku zaprzestania pe?nienia funkcji dziekana lub prodziekana stosuje si? odpowiednio przepis ust. 1.


§ 20

 1. Organizacj? wewn?trzn? organów kolegialnych oraz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu okre?laj? regulaminy organizacyjne wydane przez rektora.
 2. Regulamin Wydzia?u Teologii uwzgl?dniaj?cy przepisy pa?stwowe i ko?cielne og?asza rektor Uniwersytetu po uzyskaniu aprobaty Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Ta strona by?a odwiedzana 998 razy (w tym z UWM 91 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa